Contact


Email: samir.fjc@gmail.com

Twitter: @shadez

Telegram: @shadez

Keybase: shadez